بدون رنگ مصنوعی
بدون مخمر
بدون گلوتن
پرگناکر روی حیوانات آزمایش نشده است.
مناسب گیاهخوارن